Diaconaat

Onderstaande is een samenvatting van het rapport Diaconie in de gemeente dat als uitgangspunt voor het diaconale beleid dient.
Barmhartigheid en gerechtigheid zijn kernwoorden van het evangelie. Deze woorden bepalen ook het werk van de diaconie. Het gaat daarbij zowel om concrete projecten als om de bewustwording van de gemeente. De diaconie van de Paaskerkgemeente is betrokken bij:

Stille hulpverlening. Mensen die in financiële nood verkeren kunnen worden ondersteund. Dit werk geschiedt in stilte. Er is slechts een diaken bij betrokken. Deze maakt deel uit van de Amstelveense College van Diakenen.

Bezoekwerk aan gemeenteleden die in knelsituaties zijn terecht gekomen.

Het werk van ZWO: zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Er zijn langlopende projecten (gemeentecontact met gelovigen in Ramallah; en er zijn kortlopende projecten.

Verzorging ouderentochten, verzorging vakantieweken voor minder draagkrachtigen en verzorging kerstattenties. Het Stoelenproject: dit bestaat hieruit, dat in een van de kerken in Amsterdam dak- en thuislozen ’s nachts op een stoel kunnen slapen.

Armoede in de gemeente. Van groot belang is het ontwikkelen van een besef van de omvang, moeilijkheden en mogelijkheden van bestrijding van de stille armoede, ook binnen de eigen gemeente. Ook hierbij is de aandacht en zo mogelijk hulp van de gemeenteleden onmisbaar.

Contacten met de overheid. De overheid trekt zich de laatste jaren op het sociale vlak steeds meer terug. Hierdoor zijn steeds meer mensen in de knoei gekomen en wordt meer en meer een beroep gedaan op o.m. de diaconie. En dient de diaconie steeds alerter te reageren op de invloed van maatschappelijke misstanden op onze samenleving: zowel in de eigen gemeente als daarbuiten.

Wij blijven ons in de komende tijd inspannen voor de vorming van een aantrekkelijke gemeente, die in haar daden iets van God’s Rijk zichtbaar probeert te maken.

Jezus zelf is een voorbeeld voor ons geweest. Was hij niet altijd bij de mens, die aan de rand van het bestaan stond? Zo mogen wij met elkaar een beetje op Hem lijken: dat geeft jezelf ook een enorme blijdschap.

Augustinuspark 1

1185 CN  Amstelveen
telefoon 020 - 641 51 68